دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : منوچهر   بازیار

پست الکترونیکی : m-bazyar@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سمت اجرایی در دانشگاه : مشاور عالی در امور حقوقی و تشکیلات وسرپرست دفترحقوقی واحد

منوچهر بازیار

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

^